Thi Công sơn - Cty CP cám CP tại khu công nghiệp B