Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Đà Nẵng điển hình trong phát triển đô thị - Sơn nước Kim Loan