Dịch vụ thi công sơn epoxy cho phòng sạch tại quận 7

Hi?n nay tr�n th? tr??ng d?ch v? thi c�ng s?n epoxy cho ph�ng s?ch l� h?ng m?c n?m trong d? �n x�y m?i, b?o d??ng ??nh k� t?i c�c nh� m�y s?n xu?t, ch? bi?n thu?c c�c l?nh v?c d??c ph?m, th?c ph?m, n??c gi?i kh�t, m? ph?m�V?i nh?ng khu v?c n�y lu�n ?�i h?i r?t cao v? kh? n?ng ch?ng b�m b?i, h?n ch? g? c?nh, c� b? m?t nh?n v� d? d�ng trong c�ng t�c lau ch�i v? sinh. ?�y l� nh?ng y�u c?u b?t bu?c ph?i �p d?ng s?n epoxy c�ng nghi?p trong khi g?ch men hay c�c gi?i ph�p kh�c kh�ng th? ??a v�o �p d?ng v� ??m b?o trong c�c quy chu?n trong n??c v� qu?c t?. ??i v?i ph�ng s?ch ngo�i c�c thi?t b? ra, th� b? m?t t??ng, tr?n, v� s�n c?ng ph?i ???c s?n epoxy ho?c s? d?ng c�c v?t li?u kh�c nh? vinyl…nh?m h?n ch? l??ng b?i ph�t sinh c?ng nh? t?o ?i?u ki?n d? v? sinh cho ph�ng s?ch, vi?c thi c�ng s?n epoxy cho ph�ng s?ch th� ngo�i y?u t? k? thu?t, c�n mang l?i hi?u qu? kinh t? cao.

V?i t�n g?i kh�c l� s?n epoxy t? c�n b?ng, s?n epoxy t? tr?i ph?ng, s?n epoxy t? san ph?ng� L� s?n ph?m c� nguy�n l� t? tr?i ??u tr�n b? m?t.  V? ?u ?i?m, gi?i ph�p thi c�ng s?n epoxy ngo�i tr?i c� t�nh th?m m? cao, b? m?t n?n li?n m?ch, kh�ng r�u m?c, ch?u ???c m�i m�n, c�c h�a ch?t c� t�nh t?y r?a t?m trung v� d? d�ng v? sinh t?y r?a. V?i gi� th�nh ph� h?p c�ng kh? n?ng ??t ???c t�nh n?ng v� th?m m? th� gi?i ph�p s?n n?n epoxy cho ph�ng s?ch c�ng nghi?p r?t th�ch h?p cho nhi?u nh� m�y, ph�n x??ng thu?c l?nh v?c: d??c ph?m, m? ph?m, thu?c th� y,�

Quy tr�nh thi c�ng s?n epoxy ph�ng s?ch

– C�ng ?o?n 1: X? l� b? m?t n?n ph�ng s?ch.

  • M�i n?n b� t�ng: gi�p lo?i b? v?t b?n, t?o ?? nh�m (l?p ch�n r?t) gi�p t?ng ?? b�m cho l?p s?n. 
  • X? l� ?? ?m (n?u c�):  D�ng ?�n kh� nhi?t, kh� l?a ho?c c�c s?n ph?m chuy�n d?ng t�y theo th?c t? l�m gi?m ?? ?m t?i m?c ??t y�u c?u.
  • L�m s?ch b? m?t:  S? d?ng m�y h�t b?i c�ng su?t l?n, ch?i qu�t nh?ng g�c c?nh ??m b?o h?n ch? b?i t?i m?c th?p nh?t

– C�ng ?o?n 2: Thi c�ng s?n n?n epoxy l?p l�t.

  • S?n l�t b?ng s�ng phun ho?c rulo, ??m b?o l?p s?n ???c ph? k�n to�n b? b? m?t n?n. ?�y l� b??c quan tr?ng t?o l?p li�n k?t gi?a l?p s?n b? m?t v� b� t�ng. 

– C�ng ?o?n 3: S?n Ph? L?p ??m T?o M?t ph?ng. 

  • ?�y l� l?p s?n base coat gi�p che l?p nh?ng l? liti, nh?ng b? m?t khuy?t v� t?o m?t ph?ng cho b? m?t n?n. 
  • Sau khi l?p s?n n�y ?� kh� ti?n h�nh x? nh�m s? qua v� h�t s?ch b?i chu?n b? cho c�ng ?o?n. 

– C�ng ?o?n 4: Thi c�ng s?n n?n l?p ph? s?n epoxy t? san ph?ng

  • S?n ph? b? m?t theo ?? d�y nh? y�u c?u, s? d?ng b�n c�o r?ng c?a d�n ??u v� ph� b?t kh� ph?n ?ng c?a s?n b?ng rulo gai.
  • Sau ?� c�ch ly to�n b? b? m?t v� c� th? di chuy?n nh? sau 24 gi?.

Y�u C?u Thi C�ng s?n epoxy cho ph�ng s?ch

Thi c�ng s?n epoxy cho ph�ng s?ch y�u c?u h�ng ??u l� ?? ph?ng c?a n?n (s�n) ph?i t?t. N?u ch? nh�n b?ng m?t th??ng b?n ?� th?y n?n b? nghi�ng ch? cao, ch? th?p th� kh�ng th? ti?n h�nh ?? s?n t? san ph?ng ???c. N?n ?� b? nghi�ng th� ?? d�y 4 mm c?ng kh�ng kh�ng th? ph? ???c h?t s�n,  s?n s? t? ch?y v? khu v?c th?p.

Do v?y n?u b?n l� ch? ??u t?, x�c ??nh c�ng tr�nh sau n�y ?? s?n t? san ph?ng th� b?n n�n thi c�ng b� t�ng n?n theo h??ng nh? sau :

Xoa ph?ng n?n sau khi ?? b� t�ng 1 kho?ng th?i gian nh?t ??nh. khi xoa kh�ng n�n xoa l�c n?n c�n ??t qu� s? g�y hi?n t??ng ch�y xi m?ng tr�n b? m?t, g�y c?ng c? b? t?i b? m?t, d? l�m n?n b? n?t g�y..C�ng vi?c xoa ph?ng th??ng ???c th?c hi?n b?ng m�y chuy�n d?ng.

N�i chung vi?c thi c�ng s?n epoxy cho ph�ng s?ch ?�ng m?t vai tr� th?c s? thi?t y?u cho c�c n?n b?nh vi?n ph�ng kh�m, nh� x??ng ? hi?n nay. C�ng v?i nhi?u kh? n?ng v??t tr?i h?n h?n so v?i c�c s?n ph?m truy?n th?ng v� ??m b?o ???c ti�u chu?n qu?c t? th� ?�y ch�nh l� s? l?a ch?n t?i ?u nh?t cho c�c c�ng tr�nh c?a b?n. C�ng ty thi c�ng s?n epoxy KLC l� nh� th?u chuy�n cung c?p v� thi c�ng s?n epoxy cho n?n nh� x??ng , thi c�ng s?n epoxy cho ph�ng s?ch, thi c�ng s?n epoxy ngo�i tr?i…. uy t�n � chuy�n nghi?p ? t?i TPHCM . Ch�ng t�i lu�n s?n s�ng kh?o s�t, t? v?n v� thi c�ng v?i m?c gi� ph� h?p nh?t, ch?t l??ng nh?t cho c�ng tr�nh c?a b?n. V?i nhi?u n?m kinh nghi?p trong ng�nh s?n , C�ng ty thi c�ng s?n epoxy KLC  lu�n ??m b?o ??y ?? m?i ph�p l�, n?ng l?c ?? mang l?i cho c�ng tr�nh s?n s�n epoxy theo nh? ?�ng ti?n ?? v� c? ch?t l??ng nh? ?� cam k?t.

C�m ?n c�c b?n ?� xem b�i vi?t c?a ch�ng t�i.


Bài viết liên quan
Dịch vụ thi công sơn epoxy cho phòng sạch tại quận 7

16/Th8 2019

Quy trình thi công sơn epoxy tầng hầm gửi xe tiên tiến tại quận 3

Thi công sơn epoxy nền tầng hầm đòi hỏi nhiều kỹ thuật thi công phức tạp, khả năng đánh giá các chỉ số kỹ thuật tốt như độ ẩm, chất lượng bề mặt.. Có rất nhiều giải pháp mang lại những hiệu quả nhất vẫn là giải pháp ứng dụng sơn s

Dịch vụ thi công sơn epoxy cho phòng sạch tại quận 7

14/Th8 2019

Thi công sơn epoxy nền nhà xưởng uy tín giá rẻ cho các doanh nghiệp

Thi công sơn epoxy nền nhà xưởng ngày nay đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng các xưởng sản xuất… Thi công sơn epoxy nền nhà xưởng đòi hỏi đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh thự

Dịch vụ thi công sơn epoxy cho phòng sạch tại quận 7

14/Th8 2019

Những lợi ích khi thi công sơn epoxy chống thấm cao cấp

Sơn epoxy chống thấm là chất chống thấm đặc biệt dùng cho các cấu trúc xi măng và bê-tông như Sân thượng, nền nhà, tường, bể nước, hồ bơi, sàn nhà vệ sinh… Thi công sơn epoxy chống thấm cao cấp có tác dụng ngăn chặn sự thấm nước t

Dịch vụ thi công sơn epoxy cho phòng sạch tại quận 7

14/Th8 2019

Dịch vụ thi công sơn epoxy tầng hầm gửi xe chuyên nghiệp tại Tân Bình

Các công trình cầu đường thường xuyên phải cần một lượng sắt thép lớn để làm dự án xây dựng. Do điều kiện phải chịu sự nắng mưa trực tiếp từ môi trường nên các sắt thép thường mau bị oxi hoá và rỉ sét. Với công nghệ thi công sơn e

Chat với chúng tôi