Dịch vụ thi công sơn epoxy cho phòng sạch tại quận 7

Dịch vụ thi công sơn epoxy cho phòng sạch tại quận 7

Hi?n nay tr�n th? tr??ng d?ch v? thi c�ng s?n epoxy cho ph�ng s?ch l� h?ng m?c n?m trong d? �n x�y m?i, b?o d??ng ??nh k� t?i c�c nh� m�y s?n xu?t, ch? bi?n thu?c c�c l?nh v?c d??c ph?m, th?c ph?m, n??c gi?i kh�t, m? ph?m�V?i nh?ng khu v?c n�y lu�n ?�i h?i r?t cao v? kh? n?ng ch?ng b�m b?i, h?n ch? g? c?nh, c� b? m?t nh?n v� d? d�ng trong c�ng t�c lau ch�i v? sinh. ?�y l� nh?ng y�u c?u b?t bu?c ph?i �p d?ng s?n epoxy c�ng nghi?p trong khi g?ch men hay c�c gi?i ph�p kh�c kh�ng th? ??a v�o �p d?ng v� ??m b?o trong c�c quy chu?n trong n??c v� qu?c t?. ??i v?i ph�ng s?ch ngo�i c�c thi?t b? ra, th� b? m?t t??ng, tr?n, v� s�n c?ng ph?i ???c s?n epoxy ho?c s? d?ng c�c v?t li?u kh�c nh? vinyl…nh?m h?n ch? l??ng b?i ph�t sinh c?ng nh? t?o ?i?u ki?n d? v? sinh cho ph�ng s?ch, vi?c thi c�ng s?n epoxy cho ph�ng s?ch th� ngo�i y?u t? k? thu?t, c�n mang l?i hi?u qu? kinh t? cao.

Dịch vụ thi công sơn epoxy cho phòng sạch tại quận 7

V?i t�n g?i kh�c l� s?n epoxy t? c�n b?ng, s?n epoxy t? tr?i ph?ng, s?n epoxy t? san ph?ng� L� s?n ph?m c� nguy�n l� t? tr?i ??u tr�n b? m?t.  V? ?u ?i?m, gi?i ph�p thi c�ng s?n epoxy ngo�i tr?i c� t�nh th?m m? cao, b? m?t n?n li?n m?ch, kh�ng r�u m?c, ch?u ???c m�i m�n, c�c h�a ch?t c� t�nh t?y r?a t?m trung v� d? d�ng v? sinh t?y r?a. V?i gi� th�nh ph� h?p c�ng kh? n?ng ??t ???c t�nh n?ng v� th?m m? th� gi?i ph�p s?n n?n epoxy cho ph�ng s?ch c�ng nghi?p r?t th�ch h?p cho nhi?u nh� m�y, ph�n x??ng thu?c l?nh v?c: d??c ph?m, m? ph?m, thu?c th� y,�

Dịch vụ thi công sơn epoxy cho phòng sạch tại quận 7

Quy tr�nh thi c�ng s?n epoxy ph�ng s?ch

– C�ng ?o?n 1: X? l� b? m?t n?n ph�ng s?ch.

  • M�i n?n b� t�ng: gi�p lo?i b? v?t b?n, t?o ?? nh�m (l?p ch�n r?t) gi�p t?ng ?? b�m cho l?p s?n. 
  • X? l� ?? ?m (n?u c�):  D�ng ?�n kh� nhi?t, kh� l?a ho?c c�c s?n ph?m chuy�n d?ng t�y theo th?c t? l�m gi?m ?? ?m t?i m?c ??t y�u c?u.
  • L�m s?ch b? m?t:  S? d?ng m�y h�t b?i c�ng su?t l?n, ch?i qu�t nh?ng g�c c?nh ??m b?o h?n ch? b?i t?i m?c th?p nh?t

– C�ng ?o?n 2: Thi c�ng s?n n?n epoxy l?p l�t.

  • S?n l�t b?ng s�ng phun ho?c rulo, ??m b?o l?p s?n ???c ph? k�n to�n b? b? m?t n?n. ?�y l� b??c quan tr?ng t?o l?p li�n k?t gi?a l?p s?n b? m?t v� b� t�ng. 

Dịch vụ thi công sơn epoxy cho phòng sạch tại quận 7

– C�ng ?o?n 3: S?n Ph? L?p ??m T?o M?t ph?ng. 

  • ?�y l� l?p s?n base coat gi�p che l?p nh?ng l? liti, nh?ng b? m?t khuy?t v� t?o m?t ph?ng cho b? m?t n?n. 
  • Sau khi l?p s?n n�y ?� kh� ti?n h�nh x? nh�m s? qua v� h�t s?ch b?i chu?n b? cho c�ng ?o?n. 

– C�ng ?o?n 4: Thi c�ng s?n n?n l?p ph? s?n epoxy t? san ph?ng

  • S?n ph? b? m?t theo ?? d�y nh? y�u c?u, s? d?ng b�n c�o r?ng c?a d�n ??u v� ph� b?t kh� ph?n ?ng c?a s?n b?ng rulo gai.
  • Sau ?� c�ch ly to�n b? b? m?t v� c� th? di chuy?n nh? sau 24 gi?.

Dịch vụ thi công sơn epoxy cho phòng sạch tại quận 7

Y�u C?u Thi C�ng s?n epoxy cho ph�ng s?ch

Thi c�ng s?n epoxy cho ph�ng s?ch y�u c?u h�ng ??u l� ?? ph?ng c?a n?n (s�n) ph?i t?t. N?u ch? nh�n b?ng m?t th??ng b?n ?� th?y n?n b? nghi�ng ch? cao, ch? th?p th� kh�ng th? ti?n h�nh ?? s?n t? san ph?ng ???c. N?n ?� b? nghi�ng th� ?? d�y 4 mm c?ng kh�ng kh�ng th? ph? ???c h?t s�n,  s?n s? t? ch?y v? khu v?c th?p.

Do v?y n?u b?n l� ch? ??u t?, x�c ??nh c�ng tr�nh sau n�y ?? s?n t? san ph?ng th� b?n n�n thi c�ng b� t�ng n?n theo h??ng nh? sau :

Xoa ph?ng n?n sau khi ?? b� t�ng 1 kho?ng th?i gian nh?t ??nh. khi xoa kh�ng n�n xoa l�c n?n c�n ??t qu� s? g�y hi?n t??ng ch�y xi m?ng tr�n b? m?t, g�y c?ng c? b? t?i b? m?t, d? l�m n?n b? n?t g�y..C�ng vi?c xoa ph?ng th??ng ???c th?c hi?n b?ng m�y chuy�n d?ng.

Dịch vụ thi công sơn epoxy cho phòng sạch tại quận 7

N�i chung vi?c thi c�ng s?n epoxy cho ph�ng s?ch ?�ng m?t vai tr� th?c s? thi?t y?u cho c�c n?n b?nh vi?n ph�ng kh�m, nh� x??ng ? hi?n nay. C�ng v?i nhi?u kh? n?ng v??t tr?i h?n h?n so v?i c�c s?n ph?m truy?n th?ng v� ??m b?o ???c ti�u chu?n qu?c t? th� ?�y ch�nh l� s? l?a ch?n t?i ?u nh?t cho c�c c�ng tr�nh c?a b?n. C�ng ty thi c�ng s?n epoxy KLC l� nh� th?u chuy�n cung c?p v� thi c�ng s?n epoxy cho n?n nh� x??ng , thi c�ng s?n epoxy cho ph�ng s?ch, thi c�ng s?n epoxy ngo�i tr?i…. uy t�n � chuy�n nghi?p ? t?i TPHCM . Ch�ng t�i lu�n s?n s�ng kh?o s�t, t? v?n v� thi c�ng v?i m?c gi� ph� h?p nh?t, ch?t l??ng nh?t cho c�ng tr�nh c?a b?n. V?i nhi?u n?m kinh nghi?p trong ng�nh s?n , C�ng ty thi c�ng s?n epoxy KLC  lu�n ??m b?o ??y ?? m?i ph�p l�, n?ng l?c ?? mang l?i cho c�ng tr�nh s?n s�n epoxy theo nh? ?�ng ti?n ?? v� c? ch?t l??ng nh? ?� cam k?t.

C�m ?n c�c b?n ?� xem b�i vi?t c?a ch�ng t�i.


Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

CHAT 💬 ZALO